Węże Antystatyczne - zastosowanie

Elastyczne węże techniczne mogą być potencjalnym źródłem niebezpieczeństwa w urządzeniach ssawnych i przesyłowych ze względu na powstawanie ładunków elektrostatycznych. Dlatego w wielu zastosowaniach możliwość rozładowania nagromadzonych ładunków jest obligatoryjna dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Węże wykorzystywane są dla przesyłania materiałów stałych np. w postaci granulatu, wiórów, proszków, piasku, cementu, itp., a także mediów ciekłych i gazowych.

Czytaj więcej

Jak powstaje ładunek elektrostatyczny?

Podczas przesyłania mediów stałych, ciekłych lub gazowych powstaje „potencjał międzyfazowy” wskutek tarcia wewnątrz przewodów elastycznych. W zależności od stopnia nagromadzenia ładunku prowadzi to do iskrzenia, przebicia elektrycznego lub nieraz zapłonu materiałów palnych. Oprócz intensywności tarcia miedzy medium i wewnętrznymi ściankami węża, decydujące znaczenie dla stopnia naładowania ma „przenikalność elektryczna” węża i płynącego przez niego medium. Uważa się to za miarę polaryzacji. Nawet materiał przewodzący może ulec naładowaniu, jeżeli nie jest uziemiony.

Jak dobrać wąż w zależności od rodzaju przewodzonego materiału

Na ogół następujące materiały mogą zostać naładowane elektrostatycznie:

  • • przewody elastyczne z metalową spiralą
  • • ciała stałe o rezystancji powierzchniowej > 109Ω
  • • wszystkie elementy wykonane z materiałów elektrycznie przewodzących, które nie są uziemione
Czytaj więcej

Wężowe abc

W zależności od miejsca pracy ludzie narażeni są na działanie rozmaitych czynników, które w mniejszym lub większym stopniu wpływają na efektywność wykonywanej pracy. Jeśli zatem uznamy, że miejsce naszej pracy jest w jakimś stopniu narażone na substancje unoszące się w powietrzu, powinniśmy bezwarunkowo poinformować o tym przełożonych, by zajęli się rozwiązaniem problemu. Okazuje się, że wiele rozwiązań związanych z odciąganiem szkodliwych substancji poza obszar roboczy jest naprawdę niedroga, a co najważniejsze skuteczna. Mechaniczne oczyszczanie powietrza odbywa się za pomocą układu wentylatorów, do których doprowadzone są specjalne węże wentylacyjne.

Dyrektywa ATEX – minimalizacja zagrożeń

Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem każdy zakład produkcyjny powinien być podzielony na strefy, zgodnie z występującymi w nich zagrożeniami. W zależności od rodzaju zagrożenia konieczne jest odpowiednie przeszkolenie pracowników obsługujących urządzenia lub linie produkcyjne znajdujące się w strefie. Jeśli jest to strefa zagrożona wybuchem, wówczas nie tylko ludzie muszą być przygotowani do pracy w takich okolicznościach. Ważne jest także, aby w takich miejscach stosować oprzyrządowanie, które jest przeznaczone do pracy w warunkach szczególnych. W przypadku instalacji przesyłowych przebiegających przez taką strefę stosuje się więc węże do stref wybuchowych, których konstrukcja przystosowana jest do gwałtownych sytuacji, które mogą się zdarzyć. W zależności od stopnia zagrożenia stosuje się róże węże do stref wybuchowych.

Czytaj więcej